Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


WNIOSEK


Proszę o przyjęcie mnie do:
Liceum Ogólnokształcące, wybieram przedmioty w zakresie rozszerzonym: , a jako język wybieram: .
Technikum, wybieram zawód .
Szkoła Branżowa I stopnia, wybieram zawód: .
W przypadku nieprzyjęcia mnie do wyżej wymienionej szkoły, proszę o przyjęcie mnie do:


Kandydat
1.Nazwisko i imię (imiona):

2.Data urodzenia:

3.Pesel:

4.Adres zamieszkania:

5.Nr. kontaktowy rodzica, opiekuna prawnego:

6.E-mail do kontaktu (opcjonalnie):

Dodatkowe pytania?

W późniejszych etapach rekrutacji będzie konieczne dostarczenie pozostałych dokumentów.

Uwaga startujemy ze zdalną rekrutacją!

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Mając na uwadzę aktualne wydarzenia, uruchomiliśmy system rekrutacji zdalnej. System jest zaprojektowany w taki sposób, aby absolwent mógł bezpiecznie i bez wychodzenia z domu zrobić ten najważniejszy pierwszy krok rekrutacyjny. Oczywiście następne etapy rekrutacji będzie trzeba sfinalizować osobiście m.in poprzez złożenie podpisów. Jednak odbędzie się to dopiero w momencie, gdy sytuacja ogólnoświatowa na to pozwoli. To rozwiązanie wprowadziliśmy, aby uczeń mógł już teraz zainicjować ten złożony proces naboru. Jest on dla nas kluczowy, bo poprzez załączony wniosek on-line będziemy mogli wstępnie ustalić liczbę uczniów i zaptrzebowanie klas do danych kierunków. To dlatego kolejnosć składanych wniosków ma tutaj duże znaczenie. Wierzymy, że skorzystanie z najnowszych możliwości ułatwi złożenie całej dokumentacji i przebrnięcie przez wniosek. Wszystkie dane z formularza przesyłane są na oficjalny mail sekretariatu, a połączenie zabezpieczone jest certyfikatem ssl.

Do końca rekrutacji zostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dokumenty rekrutacyjne

Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

TECHNIK LOGISTYK

SPL. 01 Obsługa magazynów.

SPL. 04 Organizacja transportu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcimy w zawdowach: sprzedawca,fryzjer,mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, stolarz, ślusarz, murarz, cukiernik,tapicer,kucharz, magazynier,monter sieci i urządzeń sanitarnych i inne zawody (kierunki kształcenia powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy ale także wynikają z zainteresowań uczniów).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Możliwe przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: j.angielski, j.niemiecki, biologia, geografia, matematyka, fizyka, historia, chemia, wos, język polski

Świadomy wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym zapewni Tobie możliwość kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów.

Co nas wyróżnia?

1. Nowoczesne pracownie nauki zawodów

Pracownia logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu

Pracownia  lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych

Pracownia zbudowana jest z centralnego punktu dystrybucyjnego MDF  oraz  4 czteroosobowych stanowisk ćwiczeniowych IDF. Umożliwa to budowanie od jednej do kilkunastu lokalnych sieci komputerowych LAN, oraz podłączanie ich do rozległych sieci komputerowych WAN. Zaprojektowana jest w taki sposób, aby możliwe było wykonywanie i  badanie także  sieci radiowych. Atutem pracowni są bardzo dobrze wyposażone stanowiska ćwiczeń zarówno w elementy pasywne, jak i urządzenia aktywne, umożliwiające samodzielną pracę każdego ucznia. W czasie zajęć uczniowie mają możliwość praktycznego wykonania projektu sieci strukturalnej, instalacji fizycznej punktu abonenckiego i dystrybucyjnego, pomiaru dynamicznego wykonanej instalacji. Poznają zasady działania i konfiguracji urządzeń lokalnych sieci komputerowych od zarządzalnych przełączników, routerów, punktów dostępowych,  firewalli, telefonów VoIP i serwerów. 

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Pracownia wyposażona została w 15 stanowisk (na każdym zjadują się 3 jednostki centralne:  jedna z pełnym wyposażeniem w części zamienne do montażu, rekonfiguracji sprzętowej; druga – do testowania, diagnozowania uszkodzeń i naprawy komputerów, trzecia –   do wirtualizacji i konfiguracji różnych systemów operacyjnych. Na wyposażeniu pracowni znajduje się także: stanowisko do reballingu ze stacją BGA oraz systemem inspekcji PCB, oscyloskop cyfrowy, drukarka 3D, testery zasilaczy, mierniki cyfrowe.

Pracownia aplikacji internetowych  i baz danych

2. W pełni odnowione wnętrze szkoły

2. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

Jesteśmy na liście najlepszych techników w Polsce!

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół, który przygotowywany jest przez „Perspektywy” Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy uplasowało się na 96 (z 300 punktowanych) miejscu w kraju, zasługując tym samy na miano ZŁOTEJ SZKOŁY 2018!. Ranking tworzony jest osobno dla szkół ogólnokształcących i techników. Jako kryterium oceny szkół w rankingu obliczany jest tzw. wskaźnik rankingowy, na który składają się sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych a także opinia akademicka.

link do artykułu 

3. Nowoczesne zaplecze sportowe

Szkoła wyposażona jest w nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię, salkę fitness, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię ze sztuczną nawierzchnią. W godzinach popołudniowych uczniowie szkoły mogą korzystać z siłowni oraz salki fitness. Dodatkowo w sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe: tenis stołowy (prowadzi Klub „Witniczanin”, siatkówka dziewcząt (prowadzi stowarzyszenie “DAR”).

4. Przyjazne, stymulujące środowisko szkolne

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), funkcjonujący w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, obejmuje działania podejmowane przez placówkę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Doradztwo zawodowe prowadzone jest planowo, zgodnie z WSDZ przez 3 dyplomowanych szkolnych doradców zawodowych. Na każdy rok szkolny nauczyciel doradztwa zawodowego przygotowuje szczegółowy plan działań z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

Przykładowe cele doradztwa zawodowego realizowane w szkole to: przygotowanie uczniów do pełnienia roli pracownika, przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Inne zadania to: pomoc uczniom w planowaniu dalszej kariery zawodowej, udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, monitorowanie losów absolwentów. Pozostałe zadania doradcy zawodowego skupione są na kształtowaniu umiejętności skutecznego poruszania się uczniów na rynku pracy, przygotowaniu ich do nieustannej mobilności zawodowej, do właściwej autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem.

Istotnym zadaniem doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kształtowanie kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów, wskazanie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych (staże zawodowe, certyfikaty i tytuły zawodowe).

W ramach WSDZ dyrektor szkoły i doradcy zawodowi współpracują z następującymi instytucjami: Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą, CECH-em Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp., Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem w Gorzowie Wlkp., Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” realizowane są dodatkowe zadania z zakresu doradztwa zawodowego, taki jak:

 

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych i osobowych ucznia – IPD (Indywidualne Plany Działań)

Celem wsparcia jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych i osobowych  każdego ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych. Dodatkowo IPD jest bazą do indywidualnej pracy ucznia z doradcą zawodowym lub coachem.

 

 1. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny.

Celem treningu jest rozwój kompetencji interpersonalnych „miękkich” ucznia. Szczególnie rozwój inteligencji emocjonalnej (komunikacja interpersonalna, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów, planowanie i organizacja).

 

 1. Wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – Szkolenie 1:1.

Na podstawie IPD oraz treningu interpersonalnego indywidualne wsparcie ucznia, które ma na celu między innymi rozwój mocnych stron, niwelowanie słabych, wyznaczenie ścieżki kariery ucznia, praca z ograniczającymi przekonaniami, motywacja ucznia do działania.

 

 1. Umiejętności przedsiębiorcze

Kurs kształtujący kompetencje przedsiębiorcze u uczniów niezbędne na rynku pracy: planowanie, organizowanie, zarządzanie, negocjacje, biznesplan, marketing, sprzedaż, negocjacje, przywództwo, aspekty prawne, predyktory sukcesu i inne.

 

 1. Trening kreatywności i innowacyjności

Kurs kształtujący kompetencje myślenia kreatywnego i innowacyjnych rozwiązań oraz przygotowania/otwartości do zmian.

 

KORZYŚCI  OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PODNIESIENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA RYNKU PRACY:

 • Rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • Zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów,
 • Zdobycie podstaw oraz motywacji do dalszego rozwoju i nabywania nowych kompetencji,
 • Wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego każdego ucznia,
 • Ułatwienie wejścia na rynek pracy,
 • Konkurencyjność uczniów jako potencjalnych pracowników,
 • Większa elastyczność ucznia na rynku pracy,
 • Możliwość/zwiększenie szans zatrudnienia,
 • Podniesieni kultury osobistej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz podejmowania decyzji,
 • Zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • Zmniejszenie bezrobocia u absolwentów.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wykwalifikowana kadra
Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych

Poznaj nas bliżej

Zobacz co piszą o nas inni

“Zgodnie z reformą edukacji, branżowe szkoły zawodowe mają tak kształcić uczniów, żeby od razu po jej zakończeniu byli gotowi do pracy. Konieczne są więc praktyki. Dobrym przykładem tych zmian jest Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy”.
Reportaż TVP Gorzów

“Modernizujemy nasze pracownie nauki zawodu! Poznajecie były gabinet chemiczny?  Od 1 września będzie tam pracownia urządzeń techniki komputerowej. W gabinecie ekonomicznym powstanie baza logistyków. W Lab. 2 – profesjonalna pracownia sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych. Lab. 2 zamieni się w pracownię baz danych i aplikacji internetowych. Całość inwestycji to ponad 600 tys. zł. pozyskanych z funduszy unijnych “.

mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska

koordynator modernizacji kształcenia zawodowego w Gminie Witnica

“8 grudnia w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy po raz kolejny odbyła się Akcja Krwiodawstwa. Jak zwykle nie zawiedli pełnoletni uczniowie szkoły, ich rodzice, absolwenci ,,Kopernika” oraz mieszkańcy Witnicy a nawet Kostrzyna. Dzięki ich ofiarności pracownicy Wojewódzkiej   Stacji Krwiodawstwa w Gorzowie wykonali 38 donacji, pozyskano ponad 17 litrów bezcennego daru – krwi”.

Miasto i Gmina Witnica

Najczęściej zadawane pytania

Technik a egzaminy zawodowe?

Aby uzyskać tytuł technika oraz dyplom zawodowy trzeba zdać wszystkie egzaminy zawodowe, które sfinansuje Tobie szkoła. Za egzaminy poprawkowe będziesz musiał zapłacić sam. Egzaminy odbywają się w budynku szkoły. 

Jak zostać uczniem tej szkoły?

Co roku Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych: licealnych, technicznych i zawodowych. Po wypełnieniu i dostarczeniu odpowiednich dokumentów trwa proces rekrutacji. Na pozytywny rezultat mają wpływ: Twoje wyniki w nauce, wyniki egzaminów, zachowanie, osiągnięcia sportowe oraz udział w  konkursach szkolnych.

Czy mój syn/córka może czuć się bezpiecznie w szkole?

Naturalnie. O swoich problemach uczeń zawsze może porozmawiać z nauczycielami, wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. Dodatkowo w konkretnych godzinach pracuje psycholog oraz pielęgniarka. W sprawach nagłych do dyspozycji ucznia jest także wyrozumiała dyrekcja.

Czy w tej szkole są organizowane zajęcia dodatkowe?

Tak – organizowane są zajęcia w ramach projektu unijnego m.in dla szkół branżowych I stopnia takie jak “Kurs obsługi kas fiskalnych” czy “Kurs spawania metodą MAG” także dla techników “Kurs aplikacji internetowych” “Kurs programowania maszyn CNC” i wiele innych. Wszystkie zakończone egzaminem, który podnosi kwalifikacje ucznia na rynku pracy. 

Dowozy szkolne dla osób spoza Witnicy?

Dzięki umowie zawartej z przewoźnikiem, szkoła finansuje dojazd tylko autobsem szkolnym z pobliskch miejscowości tak, aby uczniowie mogli bez większych problemów uczęszczać do szkoły po okazaniu legitymacji.  

3. Poznaj naszą szkołę od wewnątrz

Dbamy, aby każde wydarzenie zostało uwiecznione w postaci licznych galerii zdjęciowych. Jest to tradycja, która sięga lat 60 i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Albumy są odpowiednio uporządkowane dzięki temu łatwo znajdziesz interesujące cię zdjęcia. Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, tworząc produkcje filmowe o tematyce szkolnej – zarówno humorystyczne, jak i bardziej oficjalne – na przykład na rekrutację. Wszystko po to, abyś mógł poznać nas i naszą szkołę bliżej!

 

 

 

 

Dołącz do naszego fanpage

Jesteśmy otwarci na technologię! Dlatego na oficjalnym facebooku “Kopernika” znajdziesz najnowsze posty tworzone przez uczniów. Dzięki temu nie ominie cię żadne wydarzenie w okolicy.

Polubień

 Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika.

 

 Znajdziesz nas na facebooku

dołącz i bądz na bieżąco!

Poznaj ofertę rekrutacyjną

Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. 

Znajdziesz nas na facebooku

dołącz i bądz na bieżąco!