CYKL KSZTAŁCENIA

5 – letni (dla uczniów po szkole podstawowej)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów zawodowych zostaniesz specjalistą, który potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

 

REALIZOWANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie praktyczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Eksploatacja Urządzenia techniki komputerowej

Działalność gospodarcza

Administracja systemami operacyjnymi

Język angielski zawodowy

Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Tworzenie i administrowanie bazami danych

Urządzenia techniki komputerowej

Aplikacje desktopowe i mobilne

Systemy operacyjne

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Lokalne sieci komputerowe

Praktyki zawodowe

Witryny i aplikacje internetowe

Lokalne systemy baz danych

EGZAMINY

W trakcie nauki czekają Ciebie dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których uzyskasz tytuł Technika informatyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ramach realizowanego w szkole projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:

  • kurs: CNC – programowanie maszyn sterowanych numerycznie
  • kurs: Programowanie aplikacji internetowych
  • kurs: Zaawansowane metody programistyczne
  • kurs: Operacje bazodanowe w MS-Excel