Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY
***********************************************************************
I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
II ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY
RODZICÓW.
III WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW.
IV PODEJMOWANIE UCHWAŁ.
V CELE RADY RODZICÓW I ŚRODKI ICH REALIZACJI.
VI ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY.
VII OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA RADY RODZICÓW.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
**********************************************************************
I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1
1. Na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. jedn.
Dz.U. z 1996r Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) tworzy się Radę Rodziców Szkoły,
zwaną dalej „Radą”.
2. Szczegółowe zasady tworzenia Rady Rodziców, jej organizacji i funkcjonowania a
także cele i środki ich realizacji wyznacza niniejszy Regulamin Rady Rodziców.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Rodziców, jest zgodny
ze Statutem Zespołu Szkół.
4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale
współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
II ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW.
§ 2
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców uczniów szkoły jest ZEBRANIE
RODZICÓW UCZNIÓW UCZESZCZAJĄCYCH DO DANEJ KLASY –
ZGROMADZENIE.
2. Zebranie Rodziców klasy wybiera spośród siebie KLASOWĄ RADĘ RODZICÓW
składającą się z 3 osób, na czele której stoi Przewodniczący Rady Klasy.
– 35 –
3. Kadencja Klasowej Rady Rodziców jest zgodna z czasem trwania nauki danej klasy.
4. Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą RADĘ RODZICÓW.
5. W skład RADY RODZICÓW SZKOŁY wchodzą: Trójki Klasowe, Prezydium Rady
Rodziców i Komisja Rewizyjna.
6. Kadencja Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
7. Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu szkół wybiera spośród siebie:
1) PREZYDIUM RADY RODZICÓW, jako wewnętrzny organ wykonawczy
Rady. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 osób, które pełnią funkcje:
 Przewodniczącego Rady,
 Wiceprzewodniczącego Rady,
 Skarbnika,
 Sekretarza,
 3 członków Prezydium,
2) KOMISJĘ REWIZYJNĄ jako organ kontrolny Rady Rodziców.
8. Prezydium Rady Rodziców konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu po
wyborach.
§ 3
Do kompetencji Prezydium Rady należy:
9) reprezentacja Rady na zewnątrz,
10)kierowanie bieżącymi pracami Rady,
11)bieżąca współpraca z kierownictwem szkoły,
12)zwoływanie Zgromadzeń Rodziców,
13)opracowywanie porządku kolejnych zgromadzeń i konkretyzowania określonych
propozycji, np. wysokość składek
14) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
15) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki;
16) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
17) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
18) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
– 36 –
§ 4
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Radę Rodziców.
2. Komisja dokonuje podziału funkcji na: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Rady,
2) składanie wniosków o zwołanie Zgromadzenia Rady,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Zgromadzeniu.
§ 5
1. W razie zmniejszenia się składu władz Rady wymienionych w art. 2 ust.7, pkt a. w
czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich
kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.
4. Kandydatami są członkowie ze składu trójek klasowych.
§ 6
Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do 30 września
ostatniego roku kadencji.
§ 7
Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najstarszych, których dzieci
opuściły szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków klasowych
rad z klas nowo zorganizowanych. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
III WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW.
§ 8
1. Wybory do Klasowej Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców (§ 2 ust 5,7)
odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci musza wyrazić ustnie zgodę na
kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równiej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.,
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
– 37 –
§ 9
Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Rady Rodziców:
1. wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania, oraz innych
organów zebrania, jak:
2. komisja regulaminowa
3. komisja uchwał i wniosków
4. komisja wyborcza (skrutacyjna)
5. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie mijającego przedziału
sprawozdawczego,
6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie)
absolutorium ustępującemu organowi,
7. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
8. wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
9. plenarna dyskusja programowa,
10. uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady
Rodziców w następnej kadencji.
11.wybory do nowych organów Rady Rodziców,
12. przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składek rodziców.
§ 10.
Inne posiedzenia plenarne rady Rodziców przyjmują porządek zaproponowany przez
Prezydium Rady, bez uwzględniania punktów dotyczących wyborów.
IV PODEJMOWANIE UCHWAŁ.
§ 11
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Prezydium Rady, rad klasowych i pozostałych
organów podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (przez
podniesienie ręki), w obecności co najmniej (kworum):
 połowy rodziców – w pierwszym terminie,
 w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego
samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
2. Zgromadzenie zwołuje Prezydium co najmniej raz w roku szkolnym, bądź częściej na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego: miejscu, terminie i
propozycji porządku obrad wszystkich rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty co
najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym członkowie wspierający i
zaproszeni goście.
– 38 –
§ 12
Do kompetencji Zgromadzenia Rodziców należy:
1. uchwalenie programu działalności Rady Rodziców,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie Regulaminu i zmian w Regulaminie Rady Rodziców,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców,
5. wybór przewodniczącego Rady,
6. wybór członków Prezydium i członków Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie skarg członków Rady na działalność Prezydium,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium, wniesionych przez członków Rady,
9. inne sprawy – w miarę uzasadnionych potrzeb,
10. zgromadzenie rodziców może upoważnić Rade Rodziców, w danym roku szkolnym,
do podejmowania decyzji w zakresie jego kompetencji.
§ 13
Zmiana Regulaminu, odwołanie Przewodniczącego Rady, członków Prezydium, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania Rady, wymagają bezwzględnej większości głosów, przy
obecności ponad połowy członków Zgromadzenia w pierwszym terminie, zaś w drugim
terminie – wymóg większości ponad połowy członków, nie obowiązuje. Każdemu
członkowi – rodzicowi, prawnemu opiekunowi – przysługuje jeden głos.
§ 14
Zgromadzenie Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:
1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły (jeśli jeszcze nie została utworzona),
2. w sprawach określonych w Statucie.
§ 15
1. Uchwały Zgromadzenia są dokumentowane w zależności od postanowienia
Prezydium Rady:
 stanowią załącznik do protokołu Zgromadzenia, bądź,
 są szczegółowo protokołowane w protokole.
2. Do prawidłowego działania w podejmowaniu uchwał przez Rade Rodziców,
kompetencje Walnego Zgromadzenia Rodziców ceduje się na Prezydium Rady
Rodziców.
3. Za protokolarz Rady Rodziców odpowiada Sekretarz, który dba o to, aby prawidłowo
sporządzony protokół Zgromadzenia Rodziców, bądź rady Rodziców zawierał co
najmniej następujące informacje:
1) termin i miejsce Zgromadzenia,
– 39 –
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (kworum), a także braku
prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał (gdy nie dołączono tekstów uchwał),
6) podpisy prowadzącego i protokolanta.
§ 16
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Na
posiedzenia Prezydium zaprasza się Dyrektora Zespołu, Przewodniczącego Rady
Szkoły i inne osoby wedle uzgodnień.
2. Zebrania (posiedzenia) Komisji Rewizyjnej odbywaj się obligatoryjnie przed każdym
Zgromadzeniem Rodziców.
3. Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,
klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań klasowych nie może
być mniejsza od liczby zaplanowanych wywiadówek szkolnych.
4. Informacja wychowawcy klasy o wynikach uczniów w nauce powinna uwzględniać
poszanowanie dobra osobistego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów). Winna
uwzględniać zasadę podmiotowego, pozytywnego opiniowania wobec osób trzecich.
V CELE RADY RODZICÓW I ŚRODKI ICH REALIZACJI.
§ 17
1. Rada Rodziców ma prawo wypowiadania się w sprawach szeroko pojętej edukacji
publicznej w Zespole.
2. Celem działania Rady Rodziców jest:
1) ochrona praw uczniów i rodziców,
2) wpływanie na politykę edukacyjną realizowaną przez władze samorządowe i
oświatowe w gminie, powiecie, województwie,
3) podnoszenie świadomości rodziców w zakresie ich odpowiedzialności za
wychowanie i wykształcenie dzieci, jako pierwszych, najważniejszych
nauczycieli i wychowawców,
4) włączanie rodziców i Rady Rodziców do rzeczywistej współpracy i
odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły,
5) demokratyzacja i uspołecznienie szkoły,
6) upodmiotowienie rodziców i uczniów w relacjach z innymi uczestnikami życia
szkolnego,
7) zwiększenie wpływu rodziców i uczniów oraz ich organów przedstawicielskich
(samorządów klasowych rodziców i uczniów) na kształt życia szkolnego,
8) aktywny i świadomy udział rodziców w budowaniu partnerstwa:
– 40 –
RODZINY – SZKOŁA – ŚRODOWISKO SZKOLNE – GMINA – POWIAT,
9) reprezentowanie społeczności rodziców uczniów szkoły i ochrona ich interesów,
10)współtworzenie warunków do podjęcia i prowadzenia partnerskiego dialogu ze
środowiskiem nauczycielskim,
11) wspieranie środowiska uczniowskiego we wszystkich działaniach na rzecz
podniesienia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków nauki,
12) wspieranie środowiska nauczycielskiego we wszystkich działaniach na
rzecz podniesienia jakości samodoskonalenia zawodowego i wykształcenia
nauczycieli.
§ 18
Rada realizuje swoje cele poprzez:
1. oopiniowanie i wnioskowanie do organu prowadzącego oraz Lubuskiego Kuratorium
Oświaty, jako sprawującego nadzór pedagogiczny – we wszystkich sprawach
miejscowej oświaty,
2. sporządzanie i upowszechnianie raportów, analiz, wydawanie opinii i
przeprowadzanie konsultacji z innymi organami szkoły, władzami samorządowymi i
oświatowymi,
3. udział w przygotowaniu i sporządzaniu społecznych ekspertyz na temat polityki
oświatowej, edukacyjnej, kierunków-profili kształcenia dla potrzeb rejonu,
uspołecznienie poczynań edukacyjnych itp.
4. wwspółpraca z organami administracji rządowej i samorządowej Województwa
Lubuskiego wszystkich szczebli, lokalna policją, organizacjami społecznymi,
fundacjami, placówkami oświatowymi, radami innych szkół, środkami masowego
przekazu –na rzecz wymiany doświadczeń w działaniu,
5. inspirowanie i organizowanie warsztatów oraz szkoleń edukacyjnych dla rodziców , a
także nauczycieli i uczniów – służących partnerskiemu działaniu i demokratyzacji
życia szkół,
6. tworzenie swojego „lobby” w radach poprzez swoich radnych,
7. współuczestnictwo w realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych w szkołach,
8. organizowanie różnych form wsparcia i pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
9. upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach rodziców m in przez
upowszechnianie znajomości przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
10.własne rozeznanie, wypracowanie stanowiska i publiczne wyrażenie opinii nt
zagrożeń patologicznych dzieci i młodzieży,
11.inspirowanie i wspieranie działań służących promocji sportu, rekreacji, zdrowia i
ekologii oraz nauczanie informatyki, języków obcych i rozpowszechniania
problematyki europejskiej,
– 41 –
12. gromadzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o placówkach pracy
pozaszkolnej oraz opracowywanie wniosków i występowanie do tych placówek z
konkretnymi inicjatywami, np. współpracy,
13. prowadzenie dynamicznej polityki innowacyjnej i informacyjnej, służących
upowszechnianiu działalności Rady,
14. przyznawanie nagród i wspieranie starań kierownictwa szkoły o przyznanie
stypendiów uczniom,
15.rozwijanie innych form działalności służących dobru młodzieży, sprzyjających
partnerskiemu dialogowi rodziców i nauczycieli,
§ 19
Realizację powyższych celów i środków Rada Rodziców opiera na społecznej pracy
rodziców (prawnych opiekunów). Do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudnić
na cząstkowym etacie, bądź umowach cywilnoprawnych, kwalifikowaną osobę spoza
Rady Rodziców
§ 20
Członkiem Rady może być rodzic (prawny opiekun) pełnoletni obywatel RP, który
przyjmuje na siebie czynną realizację następujących zasad:
1. swoją postawą i działalnością przyczynia się do wzrostu roli i znaczenia Rady w
życiu społeczności szkolnej,
2. dba o dobre imię tej społeczności,
3. zabiega o poprawę opinii społecznej i przyjazny klimat wokół środowiska rodziców,
uczniów i nauczycieli,
4. wspiera i czynnie realizuje cele Rady , o których mowa w § 18,
5. przestrzega postanowień Regulaminu Rady,
6. regularnie opłaca uchwalone składki pieniężne.
§ 21
1. Każdy członek Rady ma prawo brać udział w życiu Rady a w szczególności:
1) przysługuje mu bierne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Rady
3) korzystać z rekomendacji, gwarancji pomocy i opieki w trakcie swojej
działalności w imieniu Rady
2. W miarę możliwości rady – korzystać nieodpłatnie z pomocy prawnej (poradnictwa
prorodzinnego i szkoleń) oraz urządzeń które udostępni szkoła.
– 42 –
VI ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY.
§ 22
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z
następujących źródeł:
 z uchwalonych dobrowolnych składek rodziców,
 z wpłat osób fizycznych organizacji, instytucji i fundacji,
 z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i
mieszkańców środowiska szkoły
 z działalności gospodarczej,
 z innych źródeł.
§ 23
1. Wysokość składki ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym zebraniu
rodziców szkół i klas. Propozycje wysokości składki dla całej szkoły przedstawia
Prezydium Rady Rodziców.
2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa może
wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składek
wnoszonych na wszystkie dzieci danych rodziców.
§ 24
Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza
wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez
Prezydium Rady Rodziców .
§ 25
1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:
1) przy uzyskaniu minimum 75% wpłat z klasy 25% środków zebranych przez
rodziców danej klasy pozostaje do dyspozycji klasowej rady rodziców i może
być wydatkowane na:
 dofinansowanie imprez klasowych
 wycieczki,
 upiększanie gabinetu,
 inne wydatki na rzecz klasy,
 zakup książek, prasy środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
2) pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do
dyspozycji Prezydium Rady Rodziców i może być wydatkowana wyłącznie na
następujące cele:
– 43 –
 dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym np.
Dzień Dziecka, Dzień Sportu, finały szkolnych olimpiad i konkursów
przedmiotowych
 sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 nagrody książkowe dla absolwentów poszczególnych szkół
 nagrody dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych,
sportowych
 zakup książek, prasy, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
 wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i
rachunkowości Rady Rodziców.
2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka
rodzicielska, może być przeznaczona na:
 finansowanie własnych projektów Rady Rodziców (np. budowa nowej
pracowni lub gabinetu, wyposażenie szkoły, renowację urządzeń)
 przeznaczenie środków na kapitał założycielski określonej formy dział.
gosp.
 lokowanie środków w celu ich pomnażania na korzystnych lokatach
terminowych lub w postaci zakupu akcji
3. Sposób wydatkowania środków może być uzależniony od życzeń, czy wskazania
celów przez osoby fizyczne lub prawne, organizacje społeczne (darczyńców)
wpłacających środki na rzecz rady rodziców. W takich przypadkach Prezydium Rady
Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uprzedniej zgody
ofiarodawców.
VII OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA RADY RODZICÓW.
§ 26
1. Do obsługi księgowo – finansowej Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz
obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym
preliminarzem Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców.
2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
celu przekazywania na konto środków oraz dokonywania wpłat.
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentacji finansowo księgowej regulują
odrębne przepisy.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 27
1. Członkowie klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady, członkowie Komisji
Rewizyjnej , mogą być odwołani ze swych funkcji przez upływem kadencji, jeżeli tak
postanowią gremia, które powołały ich na te funkcje.
– 44 –
2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką nagłówkową o ustalonej treści , zawierającą
nazwę szkoły, adres, nr konta bankowego i identyfikator podatkowy (jeżeli Rada
Rodziców posiada).
§ 28
Każdorazowa nowelizacja niniejszego regulaminu – pod rygorem nieważności wymaga
formy pisemnej.
PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września, 2018